دستور جلسات شورای شهر 1398
 
دستور جلسات سال سوم شورای اسلامی شهر شهریار دوره پنجم 1398

شماره 137 سه شنبه 20/1/1398

لایحه شماره 64851-01/12/97 درخصوص اراضی موسوم به وزارت دفاع

لایحه شماره 49614 – 18/09/97 درخصوص ساخت پردیس سینمایی

لایحه شماره 67972-14/12/97 درخصوص پرداخت حقوق نیروی خدماتی اداره امور ارزش افزوده غرب استان تهران

لایحه شماره 64971-01/12/97 درخصوص تخفیف خسارت تاخیر تادیه

لایحه شماره 65105-02/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 21293/1 ملکی آقایان محمد حسین کولیوند و قند علی طوماری

لایحه شماره 65910-06/12/97 درخصوص بخشودگی باقیمانده مبلغ عوارض صدور پرونده 7131 ملکی سلیمان حیدری از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 67154-11/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 3609/50 ملکی خانم حمیده منوری

لایحه شماره 49659-18/09/97 درخصوص فروش ششدانگ پلاک ثبتی 13485/49

لایحه شماره 54451 – 11/10/97 در خصوص واگذاری قطعه 68 از شهرک اداری به دادگستری شهرستان شهریار

لایحه شماره 51260 – 25/09/97 لایحه شماره 48033 – 10/09/97 درخصوص اعمال ماده 110 قانون شهرداری ها (ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت بناهای مخروبه و غیر مناسب)در خصوص درخواست نماینده محترم شهرک مروارید

لایحه شماره 48033 – 10/09/97 درخصوص اعمال ماده 110 قانون شهرداری ها (ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت بناهای مخروبه و غیر مناسب)

لایحه شماره 70335 – 22/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 2698/49 ملکی آقای الوند و شریک

لایحه شماره 60660 – 10/11/97 در خصوص پلاک ثبتی 368/60 ملکی آقای حمید نیک مهر

لایحه شماره 48151 – 10/9/97 در خصوص تغییر کاربری پلاکهای ثبتی به شماره های 9599/48 و 9126/48

نامه شماره 17820/2910 -29/11/97 در خصوص لایحه ماده 7

لایحه شماره 54678 – 12/10/97 در خصوص معرفی نماینده شورای شهر جهت سیاستگذاری در دستورالعملهای شهرهای دوستدار کودک

لایحه شماره 42536 – 10/8/97 در خصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک

لایحه شماره 65603 – 5/12/97 در خصوص تغییر کاربری ملک واقع در امیریه – خیابان ولیعصر –حد فاصل خیابانهای شهید رجایی و باهنر از فضای سبز به مسکونی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 138 یک شنبه 25/1/1398

لایحه شماره 42840-12/8/97 درخصوص بسته تشویقی محدوده های هدف بازآفرینی

لایحه شماره 68540 – 16/12/97 درخصوص اصلاح مصوبه با موضوع واگذاری پلاک ثبتی 6468/49 آقای احمد منصوری

لایحه شماره 66126-06/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 3924/62(نمایندگان کمیته رفاه کارکنان شهرداری)

لایحه شهرداری در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 23022/1 متعلق به شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 139 سه شنبه 27/1/1398

لایحه شماره 960 – 21/1/98 درخصوص توافقنامه فی مابین شهرداری شهریار و آقای نیما رفیعی و خانم نیکا رفیعی

لایحه شماره 40227 – 26/7/97 در خصوص آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (کمیسیون ماده صد)

لایحه شماره 68550-16/12/97 درخصوص بکارگیری آقای حجت مرادی در سازمان آتش نشانی

لایحه شماره 69580 – 20/12/98 درخصوص واگذاری زمین به فرماندهی نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 140 سه شنبه 2/2/1398

لایحه شماره 63582 – 27/11/97 درخصوص فروش پلاکهای ثبتی 281 و 523 فرعی از 46 اصلی جهت ساخت مدرسه در شهرک المهدی

لایحه شماره 53879 – 09/10/97 در خصوص جابجایی کیوسک مطبوعاتی واقع در خیابان مفتح

لایحه شماره 1362-24/01/97 درخصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

لایحه شماره 70982 – 25/12/97 درخصوص تامین هزینه نصب کولر و تامین زمین حوزه علمیه نرجس خاتون(س)

لایحه شماره 65341 – 4/12/97 در خصوص پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیته انضباطی

لایحه شماره 64394 – 29/11/97 در خصوص تملک پلاکهای ثبتی 147 و 146 فرعی از اصلی 60

لایحه شماره 472/م/842 – 25/12/97 درخصوص پرداخت کمک هزینه به فرماندهیمحترم نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران جهت احئاث مسجد النبی(ص)

لایحه شماره 1012 – 21/1/98 در خصوص پلاک ثبتی 11568/50 ملکی آقای رسول صادقی

لایحه شماره 14835 – 28/3/97 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 324/49

لایحه شماره 69417 – 19/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 4717/50 ملکی آقای ولی اله ورامینی

لایحه شماره 41648 – 5/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 15236/49 ملکی آقای حسین قرنی

لایحه شماره 41650 – 01/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 2887/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 63440 – 25/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 1908/47 ملکی آقای محمد حیدری

لایحه شماره 61688 – 15/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 116/75 ملکی آقای سهرابی

لایحه شماره 62809 – 23/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 1/131 و 1288/132ملکی آقای رستم حضرتی

لایحه شماره 63340 – 25/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 46790/47 ملکی قاسم سلیمانی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 141 یک شنبه 8/2/1398

لایحه شماره 69349 – 19/12/97 درخصوص پرداخت خسارت به آقای محمدرضا خرمی تبار

لایحه شماره 66099 – 06/12/97 در خصوص واگذاری زمین به امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار

نامه شماره 17820/2447 -04/10/97 درخصوص لایحه ماده 7

لایحه شماره 69103 – 18/12/97 درخصوص طرح پیشنهادی جمع آوری و تفکیک پسماند از مبداء

لایحه شماره 2708 – 31/01/98 در خصوص پرداخت حقوق نیروی خدماتی اداره ارزش افزوده غرب استان تهران

لایحه شماره 65637 – 05/12/97 در خصوص تقسیط موضوع بند3 از مصوبه شماره 3259 مورخ 22/11/97 در خصوص ملک آقای محمود عمویی

لایحه شماره 56699 – 22/10/97 درخصوص برون سپاری سیستم حمل و نقل متوفی

لایحه شماره 67966 – 14/12/97 در خصوص اجاره خودروی زباله جایگزین نیروهای بازنشسته سازمان پسماند در سال98

لایحه شماره 65888 – 06/12/97 در خصوص مکاتبه در خصوص پلاک ثبتی 123/51 ملکی آقای نصراله رهگذر

لایحه شماره 65908 – 06/12/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح پلاک ثبتی 113/66

لایحه شماره 3054 – 03/02/98 درخصوص در خصوص پلاک ثبتی 7235/49 ملکی آقای علی موسی لو

لایحه شماره 953 – 21/1/98 در خصوص ماموریت آقای امین مروتی

لایحه شماره 42536 – 10/08/97 در خصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک

لایحه شماره 69108 – 18/12/97 در خصوص واریز حق السهم تعیین شده برای شهرداری در اجرای طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی کشور

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 142 سه شنبه 10/2/1398

لایحه شماره 67966 – 14/12/97 در خصوص اجاره خودروی زباله جایگزین نیروهای بازنشسته سازمان پسماند در سال98

لایحه شماره 953 – 21/1/98 در خصوص ماموریت آقای امین مروتی

لایحه شماره 42536 – 10/08/97 در خصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک

لایحه شماره 69108 – 18/12/97 در خصوص واریز حق السهم تعیین شده برای شهرداری در اجرای طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی کشور

لایحه شماره 3054 – 03/02/98 درخصوص در خصوص پلاک ثبتی 7235/49 ملکی آقای علی موسی لو

لایحه شماره 65908 – 06/12/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح پلاک ثبتی 113/66

لایحه شماره 65888 – 06/12/97 در خصوص مکاتبه در خصوص پلاک ثبتی 123/51 ملکی آقای نصراله رهگذر

لایحه شماره 2216 – 28/1/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا شیخی

لایحه شماره 2478 – 29/1/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای ذبیح اله عابدی

لایحه شماره 65049 – 01/12/97 در خصوص پلاک ثبتی 277/47 ملکی آقای ابراهیم صادقی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 143 یک شنبه 15/2/1398

لایحه شماره 66084 – 6/12/97 در خصوص بازگشایی معبر حد فاصل بلوار ولایت تا رضی آباد پایین

لایحه شماره 1613 – 25/1/98 در خصوص تفکیک و فروش پلاک ثبتی 5855/46

لایحه شماره 882 – 21/1/98 در خصوص پلاک ثبتی 1920/49 ملکی احمد مراد کرمی

لایحه شماره 71282 – 26/12/97 در خصوص پلاک ثبتی 5907/50 محمود قنبری

لایحه شماره 69040 – 18/12/98 درخصوص پلاک ثبتی 3992/49 ملکی آقای نصیرلو و شرکا

لایحه شماره 68174 – 14/12/97 درخصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی 4335/50

لایحه شماره 63228 – 25/11/97 در خصوص پروژه مشارکتی 45 متری فرمانداری

لایحه شماره 2489 – 29/1/98 در خصوص اصلاح مصوبه مالی خانم فاطمه زارعی

لایحه شماره 1872 – 27/1/98 در خصوص پلاک ثبتی 8068/49 ملکی محمود عموئی

لایحه شماره 66557 – 8/12/97 در خصوص پلاک ثبتی 61/49 قطعه 96 ملکی آقای عباسی و شرکا

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 144 سه شنبه 17/2/1398

لایحه شماره 2202 – 28/1/97 در خصوص مساعدت مالی به آقای رمضان ابراهیمی عاشق از حادثه دیدگان دینارآباد

لایحه شماره 66084 – 6/12/97 در خصوص بازگشایی معبر حد فاصل بلوار ولایت تا رضی آباد پایین

لایحه شماره 63228 – 25/11/97 در خصوص پروژه مشارکتی 45 متری فرمانداری

لایحه شماره 2470 – 29/1/98 مساعدت مالی به آستان مقدس امامزادگان سید احمد و رضا شهرک رزکان

لایحه شماره 2461 – 29/1/98 درخصوص پلامساعدت مالی به آستان مقدس امامزاده عبداله روستای اسکمان

لایحه شماره 1887 – 27/1/98 درخصوص نامگذاری برخی اماکن ،خیابان ها و کوچه های شهر

لایحه شماره 17820/3203 – 25/1/98درخواست تصویب و ابلاغ لایحه ماده 7 بمنظور تامین کسری قیمت تمام شده آب

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 145 یک شنبه 22/2/1398

لایحه شماره 48734 – 13/09/97 در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 25931/47 جنب فرهنگسرای ایثار اندیشه

لایحه شماره 887 – 21/1/98 در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی آقایان مهدی زارعی ، عباس مرادی، محمدرضا معینی بنا

لایحه شماره 973 – 21/1/98 در خصوص اجرای اتصال شبکه فیبر نوری و انتقال و نمایش تصاویر دوربین های سطح شهربه ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شهریار

لایحه شماره 58583 – 01/11/97 در خصوص افزایش شهریه مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار در سال 98

لایحه شماره 2488 – 29/01/98 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم مهری اسماعیلی

لایحه شماره 2484 – 29/01/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد رجب ترک

لایحه شماره 64398 – 29/11/97 در خصوص واگذاری زمین به اداره ورزش و جوانان در شهرک مریم جهت احداث استخر سرپوشیده

لایحه شماره 5495 – 15/02/98 در خصوص توافق شهرداری با آقای موسی لو مالک محترم پلاک ثبتی 7235/49

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 146 سه شنبه 24/2/1398

لایحه شماره 5453 – 15/02/98 در خصوص توافق نامه اراضی موسوم به فاما بتن

لایحه شماره 65593 – 05/12/97 در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی آقایان مهدی زارعی ، عباس مرادی، محمدرضا معینی بنا

لایحه شماره 65593 – 05/12/97 در خصوص نامگذاری فرهنگسراهای کرشته و کهنز

لایحه شماره 64398 – 29/11/97 در خصوص واگذاری زمین به اداره ورزش و جوانان در شهرک مریم جهت احداث استخر سرپوشیده

لایحه شماره 67962 – 14/12/97 درخصوص تاسیس موسسه خیریه

لایحه شماره 67964 – 14/12/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای سلطانعلی علی محمد از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 3503 – 05/02/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکارخانم زهرا شعبانی

لایحه شماره 2456 – 29/01/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای محمد صادق رئوفی

لایحه شماره 2473 – 29/01/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم فرانک عزیزی

لایحه شماره 2863 -2/2/98 در خصوص ملک اوقافی به شماره پرونده 7479

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 147 سه شنبه 31/2/1398

لایحه شماره 2863 – 2/02/98 در خصوص مکاتبه جهت ملک اوقافی آقای ناصر صمدی

لایحه شماره 887 -21/1/98 در خصوص تغیر صندوق بازنشستگی آقایان مهدی زارعی ،عباس مرادی ،محمدرضا معینی نیا

لایحه شماره 4933 – 11/2/98 در خصوص پلاک ثبتی 11784/50 ملکی آقای احمدی و شریک

لایحه شماره 6494 – 18/2/98 درخصوصتوافقنامه فی مابین شهرداری شهریار و آقای نیما رفیعی و خانم نیکا رفیعی

لایحه شماره 4359 – 9/2/98 درخصوص ملک قولنامه ای 2638 خانم سودابه نیکبخت دانا

لایحه شماره 3267 – 4/02/98 در خصوص هیئت امنا مسجد قمر بنی هاشم امیریه جهت استفاده از زمین جنب آن

لایحه شماره 67966 -14/12/97 در خصوص تأسیس موسسه خیریه

لایحه شماره 8277 – 24/2/98 در خصوص تغییر کاربری پلاک های ثبتی 1366/62 و1375/62

لایحه شماره 8265 – 24/2/98 درخصوص جابجایی محل پروژه احداث ساختمان شهرداری مرکز

لایحه شماره 6515 – 18/12/97 در خواست مجوز احداث سالن اجتماعات و مقبره شهدای گمنام در پارک شاهد امیریه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 148 یک شنبه 5/3/1398

لایحه شماره 4767 – 10/02/98 در خصوص نرخ پیشنهادی سرویس حمل و نقل دانش آموزان شهرستان شهریار

لایحه شماره 5875 -17/12/97 در خصوص تامین اعتبار و پرداخت هزینه برگزاری مراسم روز پرستار

لایحه شماره 5319 – 14/2/98 در خصوص پلاک ثبتی 916/50 ملکی ورثه مرحوم فاطمه رهنما

لایحه شماره 5933 – 17/2/98 درخصوصپلاک ثبتی 69/48 ملکی آقای شاهمیری

لایحه شماره 6612 – 19/2/98 درخصوص مکاتبه پلاک ثبتی 21293/1 ملکی آقایان محمدحسین کولیوند و قندعلی طوماری

لایحه شماره 8679 – 25/02/98 در خصوص پلاک ثبتی 3925/46 ملکی آقای حسین نان شکری و مقصود نشاط

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 149 سه شنبه 1398/3/7

لایحه شماره 887 – 21/01/98 در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی آقایان مهدی زارعی ، عباس مرادی ، محمد رضا معینی بنا

لایحه شماره 7949 -23/02/98 در خصوص درخواست تمدید مجوز تهیه و اجرای سیستم های ایمنی ، کشف ، اعلام و اطفاء حریق در ساختمان شهرداری شهریار

لایحه شماره 44/م/842 – 19/2/98 در خصوص تامین و تخصیص اعتبار سهم شهرداری جهت سامانه پایش تصویری

لایحه شماره 5551 – 15/2/98 درخصوص اجاره زمین شهرداری واقع در کمربندی امیرکبیر جنب ورزشگاه کارگران

لایحه شماره 5458 – 15/2/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمود هجرت

لایحه شماره 5452 – 15/02/98 در خصوص درخواست مجوز پروژه های عمرانی سال 1398

لایحه شماره 70408 -22/12/97 درخصوص واگذاری استادیوم شهید صادقی پور اندیشه به آقای ابوالفضل ایاز تندرو

لایحه شماره 4536 – 10/2/98 درخصوص اجاره 3 واحد ساختمان متعلق به تعاونی انقلاب شهریار جهت استقرار واحدهای انتظامی ویژه غرب استان

لایحه شماره 59272 – 4/11/97 در خصوص گزارش اقتصادی ساخت و نصب 6 پل عابر پیاده

لایحه شماره 6596 – 19/2/98 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 2235/49 مربوط به خانم زهرا ثمری با شهرداری شهریار

لایحه شماره 3032 – 3/2/98 درخصوص فروش پلاک ثبتی 9943/48 جهت مساعدت مالی به مسجد جامع وایین جهت ساخت سرویس بهداشتی عمومی

لایحه شماره 9072 – 18/2/98 درخصوص تامین خسارت ملک واقع در طرح پلاک ثبتی 4121/46

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 150 یک شنبه 12/3/1398

لایحه شماره 64401 – 29/11/97 در خصوص صدور سند مالی در خصوص تملک پلاکهای ثبتی 3126 ، 3989 ، 3940 ، 3128 فرعی از اصلی 46 به نام آقای محمد شاه محمدی

لایحه شماره 70439 – 22/12/97 در خصوص ماموریت سرکار خانم پریوش موسیوند

لایحه شماره 9511 – 30/2/98 در خصوص پلاک قولنامه ای 729 تحت تصرف آقای احمد احمدی

لایحه شماره 67962 – 14/12/97 در خصوص تاسیس موسسه خیریه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 151 سه شنبه 21/3/1398

نامه شماره 17820/3434 – 23/02/98 در خصوص عملکرد ریالی و فیزیکی پروژه ها از محل تبصره 3

لایحه شماره 8756 – 26/02/98 در خصوص درخواست مجوز دیوار کشی زمین اداره اطلاعات شهرستان شهریار

لایحه شماره 11309 – 07/03/97 در خصوص فروش زمین شهرداری به پلاک ثبتی 14224/48 به مساحت 8 مترمربع

لایحه شماره 10377 – 01/03/98 در خصوص تغییر کاربری ملک واقع در امیریه خیابان ولیعصر حدفاصل خیابانهای شهید رجایی و باهنر از فضای سبز به مسکونی

لایحه شماره 8730 – 26/02/98 در خصوص تفویض اختیار به معاون خدمات شهر و امور مناطق

لایحه شماره 11325-07/03/98 در خصوص مساعدت مالی به جمعیت هلال احمر شهرستان جهت احداث ساختمان نگهبانی

لایحه شماره 8732-26/02/98 در خصوص بازگشت به کار آقای علی محمد حسنی

لایحه شماره 8304 – 24/02/98 در خصوص جاده چیتگر

لایحه شماره 9687 – 30/02/98 در خصوص درخواست صدور پروانه از طریق قانون ماده واحده

لایحه شماره 7980 – 23/02/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 2570/46 ملکی آقای محمد صلاح عطایی

لایحه شماره 7883 – 23/02/98 در خصوص پلاک ثبتی 1587/62 ملکی آقای سید ذوالفقار حسینی

لایحه شماره 4914 – 11/02/98 در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 3386/48 جنب میدان جهاد

لایحه شماره 9670 – 30/02/98 در خصوص پلاک ثبتی 11627/49 ملکی خانم فاطمه والد

لایحه شماره 7930 – 23/02/98 در خصوص پلاک ثبتی 3209/49 ملکی آقای محمدعلی رهگذر

لایحه شماره 8257 – 24/02/98 درخصوص ملک قولنامه ای 2650ملکی آقای پیمان حسین پور

لایحه شماره 10730 – 05/03/97 در خصوص واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به هیئت راهیان کربلا و موسسه خیریه دستهای مهربان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 152 یک شنبه 26/3/1398

نامه شماره 11306 – 4/3/98 در خصوص پلاک ثبتی 23352/47 متعلق به شهرداری

لایحه شماره 12209 – 12/3/98 در خصوص عقد قرارداد با شرکت آر بی اس جهت انجام مطالعات و تدمین مالی واحد فرآوری و بازیافت شهری

لایحه شماره 13510 – 21/03/97 در خصوصمکاتبه جهت پلاک ثبتی 7235/49

لایحه شماره 12110 – 11/03/98 در خصوص اجاره اماکن ورزشی شهرداری

لایحه شماره 17820/3499 – 30/02/98 در خصوص تصویب لایحه ماده 7 و تبصره 3 فاضلاب

لایحه شماره 12107-11/03/98 در خصوص اجاره اماکن ورزشی شهرداری

لایحه شماره 8728-26/02/98 در خصوص برگزاری مناقصه جهت حمل زباله

لایحه شماره 9543 – 30/02/98 در خصوص تشکیل شورای نامگذاری و پرداخت حق الجلسه به اعضا جلسه

لایحه شماره 8757 – 26/02/98 در خصوص اجاره 22 باب تجاری شهرداری جنب مجوعه ورزشی شهید غلامرضا نفر

لایحه شماره 8764 – 26/02/98 در خصوص مجوز قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع اداری مالی سبز داده افزار

لایحه شماره 8766 – 26/02/98 در خصوص قدردانی از جانبازان سرافزار شهرداری

لایحه شماره 8855 – 26/02/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای علی بیابانی

لایحه شماره 9672 – 30/02/98 در خصوص پلاک ثبتی 2173/49 بنام امیر علی متقی

لایحه شماره 13908 – 22/3/98 در خصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی 3952/46

لایحه شماره 6579 – 16/02/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای سید جواد حسینی

لایحه شماره 5885 – 17/2/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای رشید امینی قشلاقی (حادثه دینار آباد)

لایحه شماره 5895 – 17/2/98 درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه مهدوی

لایحه شماره 5529 – 15/2/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای سعید طباخی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 153 سه شنبه 28/3/1398

نامه شماره 11306 – 4/3/98 در خصوص پلاک ثبتی 23352/47 متعلق به شهرداری

لایحه شماره 12209 – 12/3/98 در خصوص عقد قرارداد با شرکت آر بی اس جهت انجام مطالعات و تامین مالی واحد فرآوری و بازیافت شهری

لایحه شماره 8725 – 26/02/97 در خصوص درخواست مجوز احداث کانال آب کشاورزی جهت آبرسانی به خیابانهای روستاهای سینک تا فردوس

لایحه شماره 9017 – 28/02/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 279/51 ملکی آقای عزیزاله رهگذر

لایحه شماره 8689 – 25/02/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 294/51 ملکی آقای اسماعیل پرویزیان

لایحه شماره 8728 – 26/02/98 در خصوص برگزاری مناقصه جهت حمل زباله

لایحه شماره 9547 – 30/02/98 در خصوص تملک پلاکهای ثبتی 147 و 146 فرعی از اصلی 60

لایحه شماره 5888 – 17/02/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم صغری حنیفی

لایحه شماره 8857 – 26/02/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه زلفی

لایحه شماره 5184 – 14/02/98 در خصوص مساعدت مالی به حسینیه شهدای اقتدار دینارآباد

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 154 یک شنبه 2/4/1398

نامه شماره 17820/3693 -27/03/98 در خصوص لایحه ماده 7

نامه شماره17820/3694 – 27/03/98 در خصوص لایحه تبصره 3

لایحه شماره 8844 – 26/02/98 در خصوص برنامه ورزشی پیشنهادی یکساله شهرداری

لایحه شماره 5462 – 15/02/97 در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت کلاسها و سالنهای فرهنگسراهای شهرداری

لایحه شماره 3195 – 04/02/98 در خصوص تخفیف و مساعدت در هزینه های دفن و کفن استاد مرتضی شیخ احمد خمسه

لایحه شماره 8762 – 26/02/98 در خصوصاصلاح مصوبه شماره 3471 مورخ 13/12/97 (مساعدت به اداره ورزش و جوانان جهت خرید وزنه و هالتر برای تیم وزنه برداری)

لایحه شماره 8738 – 26/02/98 در خصوص تهیه سرور و فضای ذخیره سازی سرورها (استوریج)

لایحه شماره 10721 – 05/03/98 در خصوص معرفی آقای علی مسرور به عنوان مسئول امور مالی سازمان مدیریت پسماند

لایحه شماره 9546 – 30/02/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی کلهر

لایحه شماره 10707 – 04/03/98 در خصوص ساماندهی وضعیت شهرک بهاران

لایحه شماره 58583 – 01/11/97 در خصوص افزایش شهریه مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار در سال 98

لایحه شماره 5828 – 16/02/98 در خصوص مکاتبه ملک اوقافی به شماره پرونده 7486ملکی خانم فاطمه محمودی

لایحه شماره 10713 – 05/03/98 در خصوص پلاک ثبتی 4338/50 ملکی خانم سرور رهگذر

لایحه شماره 9675 – 30/02/98 در خصوص پلاک ثبتی 4331/50 ملکی آقای محمد رهگذر

لایحه شماره 11780 – 09/03/98 در خصوص حذف گذر پلاک ثبتی 2393/48

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 155 سه شنبه 4/4/1398

لایحه شماره 16099 – 02/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 3952/46 ملکی آقایان حسین نان شکری و مقصود نشاط

لایحه شماره 9082 – 28/02/98 در خصوص اراضی شهرک فرهنگیان رضی آباد بالا

لایحه شماره 10427 – 01/03/98 در خصوص املاک قولنامه ای محمد آباد

لایحه شماره 16100 – 02/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 7235/49 ملکی آقای علی موسی لو

لایحه شماره 5885 – 17/02/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای رشید امینی قشلاقی(از خسارت دیدگان حادثه دینارآباد)

لایحه شماره 8844 – 26/2/98 در خصوص برنامه ورزشی پیشنهادی یکساله شهرداری

لایحه شماره 10721 – 5/3/98 در خصوص معرفی آقای مسرور به عنوان مسئول امور مالی سازمان مدیریت پسماند

لایحه شماره 10707 – 4/3/98 در خصوص ساماندهی وضعیت شهرک بهاران

لایحه شماره 13886 – 22/3/98 در خصوص پلاک ثبتی 4954/50 ملکی خانم الهام خیابانی

لایحه شماره 14452- 25/3/98 در خصوص مساعدت مالی به هیئت جنب العباس (علمدار)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 156 یک شنبه 16/4/1398

لایحه شماره 10723-4/3/98 در خصوص هزینه مرمت و بازسازی ساختمان پلیس راهور

لایحه شماره 10653 – 2/03/98 در خصوص خرید باکس زباله

لایحه شماره 11320 – 7/03/98 در خصوص پرداخت حق القدم به ائمه جماعات شهرداری در سال 98

لایحه شماره 12194 – 12/03/98 در خصوص مساعدت مالی به پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشمی

لایحه شماره 10726 – 05/3/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای ترابعلی علیزاده

لایحه شماره 13905 – 22/3/98 در خصوص محمود قنبری پلاک ثبتی 5907/50

لایحه شماره 11780-9/3/98 در خصوص حذف گذر پلاک ثبتی 2393/48

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 157 سه شنبه 18/4/98

نامه شماره 36/1033/206-28/02/98 اداره ورزش و جوانان در خصوص اعمال تغییرات در نوع پروژه ورزشی از استخر به سایر اماکن

لایحه شماره 61/م/842 – 2/03/98 در خصوص برنامه پدافند غیر عامل شهرداری شهریار

لایحه شماره 14545-26/3/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم برجعلی زاده

لایحه شماره 8756 – 26/2/98 درخصوص درخواست مجوز دیوارکشی زمین اداره اطلاعات شهرستان شهریار

لایحه شماره 10581 – 02/03/98 در خصوص درخواست مجوز احداث یک باب مدرسه 12 کلاسه در پلاک ثبتی 1221/47

لایحه شماره 5457 – 15/02/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مجید پورمحمدی

لایحه شماره 5251-14/02/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سید علی حسینی

لایحه شماره 2212 – 28/01/98 در خصوص جابجایی کیوسک مطبوعاتی و تنقلاتی به بهره برداری آقای فریدون جلیلی

لایحه شماره 11328 – 07/03/98 در خصوص افزیش اعتبار ردیف 360418 (تکمیل فرهنگسرای کهنز)

لایحه 16847 – 5/4/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3190 مورخ 16/11/97

لایحه شماره 15055 – 28/03/98 در خصوص صدور پروانه پلاک ثبتی 45979/47

لایحه شماره 15213 – 28/03/98 در خصوص توافق با مالک محترم پلاک ثبتی 277/51

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 158 یک شنبه 23/4/98

لایحه شماره 15217 – 28/3/97 درخصوص حمل زباله های شهرداری ملارد از سکوی میانی تا محل مرکز دفن زباله غرب استان تهران

لایحه شماره 8760 – 26/2/97 در خصوص صدور سند مالی تملک پلاک های ثبتی 3126،3989،3940،3128 فرعی از اصلی 46 بنام محمد شاه محمدی

لایحه شماره 14540-26 /03/98 درخصوص اصلاح مصوبه شماره 329(پرداخت پاداش پایان خدمت به آقای عباس مرادی )

لایحه شماره 14548 – 26/3/98 درخصوص تامین هزینه اتوبوس های درخواستی سازمان ها و نهاد ها در مراسم های ملی و مذهبی

لایحه شماره 10727 – 4/3/97 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم مولایی

لایحه شماره 10735 – 4/3/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مهدی خدری

لایحه شماره 53162 – 4/10/97 درخصوص صورتجلسه تغییر کاربری ملک موقوفه محسنی

لایحه شماره 8706 – 25/02/98 در خصوص عوارض اتباع خارجه

لایحه شماره 8890 – 26/2/97 در خصوص street food (خیابان غذا)

لایحه شماره 14535 – 26/3/98 درخصوص تهاترمساحت اصلاحی از پلاک ثبتی 292/51 به مساحت 04/757 مترمربع با هزینه های دور پروانه و تغییر کاربری همین پلاک

لایحه شماره 15213 – 28/3/98 درخصوص توافق با مالک محترم پلاک ثبتی 277/51

لایحه شماره 15404 – 29/3/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمود بلبل نواز

لایحه شماره 16736 – 4/4/98 درخصوص پلاک ثبتی 23213/49 ملکی آقای حمیدرضا پرش

لایحه شماره 659 – 19/2/98 درخصوص تهاتر پلاک ثبتی 1388/47 ملکی آقای احسان هفت لنگی با 3 باب تجاری از همان پلاک ثبتی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 159 سه شنبه 25/4/98

لایحه شماره 15217 – 28/3/97 درخصوص حمل زباله های شهرداری ملارد از سکوی میانی تا محل مرکز دفن زباله غرب استان تهران

لایحه شماره 8760 – 26/2/97 در خصوص صدور سند مالی تملک پلاک های ثبتی 3126،3989،3940،3128 فرعی از اصلی 46 بنام محمد شاه محمدی

لایحه شماره 14493-26 /03/98 درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان

لایحه شماره 14469 – 26/3/98 درخصوص جمع اوری معتادین متجاهر

لایحه شماره 15301 – 29/3/98 در خصوص مساعدت مالی به ستاد برگداشت شهدای مدافع حرم شهرستان شهریار

لایحه شماره 14481 – 26/3/98 در خصوص مأموریت آقای امیر حیدری از شهرداری باغستان به شهرداری شهریار

لایحه شماره 5547 – 15/2/98 درخصوص اصلاح مصوبه شماره 2712 پلیس آگاهی غرب استان تهران

لایحه شماره 15208 – 28/03/98 در خصوص تأمین اعتبار و پرداخت هزینه اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

لایحه شماره 12161 – 12/3/98 در خصوص آغاز عمیات اجرایی پروژه چند منظوره صدف

لایحه شماره 8756 – 26/2/98 درخصوص مجوز دیوار کشی زمین اداره اطلاعات شهرستان شهریار

لایحه شماره 12209 – 12/3/98 درخصوص عقد قرارداد با شرکت آر بی اس درخصوص انجام مطا لعات و تأمین مالی واحد فرآوری و بازیافت شهری شهرستان شهریار

لایحه شماره 15213 – 28/3/98 درخصوص توافق با مالک محترم پلاک ثبتی 277/51

لایحه شماره 16099 – 2/4/98 درخصوص توافق با مالک محترم پلاک ثبتی 3952/46

لایحه شماره 14515 – 26/3/98 درخصوص مساعدت مالی به خانم شفیعی

لایحه شماره 17820/3480 – 28/2/98 درخصوص طرح مقدماتی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهریار در ابیاری فضای سبز

لایحه شماره 18930 – 17/4/98 درخصوص مکاتبه درخصوص پلاک ثبتی 736/45

لایحه شماره 16166 – 2/4/98 درخصوص پلاک ثبتی 40801/47 ملکی آقای صمدی و شریک

لایحه شماره 17820/3694 – 27/3/98 درخصوص تبصره 3

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 160 یک شنبه 30/4/98

لایحه شماره 15660-30/03/98 در خصوص درخواست مجوز تکمیل سوله مدیریت بحران واقع در میدان نماز

لایحه شماره 8726 – 26/02/98 در خصوص درخواست مجوز احداث سالن ورزشی ویژه معلولین در شهرک شاهد

لایحه شماره 14551-26/3/98 در خصوص همکاری با نیروهای مردمی داوطلب خدمت در شرایط بحرانی

لایحه شماره 14529– 26/03/98درخصوص فروش قطعه زمین متعلق به شهرداری به پلاک ثبتی 48/14227به مساحت 8 مترمربع

لایحه شماره 17957 – 12/04/98 در خصوص ترمیم نرخ کرایه مصوب سال 1398برخی از خطوط تاکسیرانی و اتوبوس رانی

لایحه شماره 16832 – 05/04/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 276 مورخ 17/02/98

لایحه شماره 18380-15/04/98 در خصوص ماموریت آقای محمد بیلت از شهرداری شهریار به دفتر آقای کیان پور نماینده محترم مجلس

لایحه شماره 16131 – 02/04/98 در خصوص پرداخت هزینه مربوط به ستاد اربعین حسینی

لایحه شماره 16286 – 03/04/98 در خصوص کمک به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

لایحه 16127 – 02/04/98 در خصوص تامین و پرداخت هزینه برگزاری جشن رمضان برای ایتام و نیازمندان شهریار

لایحه شماره 16293 – 03/04/98 در خصوص تامین هزینه نصب کولر و تامین زمین حوزه علمیه نرجس خاتون(س)

لایحه شماره 14512 – 26/03/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکارخانم بهناز لطیفی

لایحه شماره 14501 – 26/03/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم پروین سلطانی

لایحه شماره 15302 – 29/03/98 در خصوص مساعدت به تیم فوتبال آرمان عباس آباد شهریار

لایحه شماره 14472 – 26/03/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم شهلا گلستانی

لایحه شماره 14476 – 26/03/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم شوکت طاهری

لایحه شماره 14500 – 26/03/98 در خصوص مساعدت مالی به مدرسه فوتبال ستارگان شهریار

لایحه شماره 14530 – 26/03/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای نعمت اله بیگ وردی

لایحه شماره 11301 – 07/03/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای صاحبعلی حیدری

لایحه شماره 19507 – 20/04/98 در خصوص پرونده شماره 7731

لایحه شماره 16455 – 03/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 3318/62 ملکی آقای مهدی بنایی یکتا

لایحه شماره 16501 – 03/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 3717/46 ملکی خانم سیما کیا

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 161 سه شنبه 1/5/98

لایحه شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری شهریار

لایحه شماره 5529– 15/02/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سعید طباخی

لایحه شماره 17971-12/02/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم معصومه رنجبر

لایحه شماره 20720 – 26/04/98 درخصوص مکاتبه پلاک ثبتی 7235/49

لایحه شماره 17069 – 06/04/98 در خصوص توافق شهرداری و مالک محترم پرونده 307/49

لایحه شماره 6494 – 18/02/98 در خصوص توافق نامه شماره 68517 مورخ 15/12/97

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 162 یک شنبه 6/5/98

لایحه شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری شهریار

لایحه شماره 14486– 26/03/98 در خصوص افزایش سقف اعتبارات ردیف های پرداخت حقوق کارکنان

لایحه شماره 16121-02/04/98 در خصوص فسخ توافقنامه فی ما بین بمانه مهدوی گل مالک 500مترمربعاز پلاک ثبتی 132/152و شهرداری

لایحه شماره 11306 – 04/03/98 درخصوص پلاک ثبتی 23352/47 متعلق به شهرداری

لایحه شماره 16487 – 03/04/98 در خصوص تامین اعتبار هزینه های مربوط به مصوبه شماره 339 مورخ 23/02/98

لایحه شماره 14524 – 26/03/98 در خصوص برگزاری مزایده جهت اجاره زمین متعلق به شهرداری به مساحت 2000 مترمربع جنب بیمارستان نور

لایحه شماره 19284 – 19/04/98 در خصوص تهاتر بدهی پرونده پلاک ثبتی 34212/47 با یک باب تجاری مربوط به آقای احسان بهمن پور

لایحه شماره 14529 – 26/03/98 در خصوص فروش قطعه زمین متعلق به شهرداری به پلاک ثبتی 14227/48 به مساحت 8 مترمربع

لایحه شماره 12107 – 11/03/98 در خصوص اجاره اماکن ورزشی شهرداری (1)

لایحه شماره 17584 – 11/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم روح انگیز اشرفی

لایحه شماره 16096 – 02/04/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای ابوالفضل رضایی

لایحه شماره 10728 – 04/03/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای حمداله سامانلو

لایحه شماره 11327 – 07/03/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم رقیه کاوردوین

لایحه شماره 11307 – 07/03/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای عباسعلی محمدی

لایحه شماره 17948 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم مهری یوسف

لایحه شماره 16744 – 04/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای رحمان زیوری

لایحه شماره 16123 – 02/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای رمضانعلی احمدی

لایحه شماره 10720 – 04/03/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای علی شیرعلی زاده

لایحه شماره 19893 – 22/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سید جواد میراحمدی از پرسنل محترم شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 163 سه شنبه 8/5/98

لایحه شماره 17983 – 12/4/97 درخصوص انعقاد قرارداد با سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت جهت سال 98

لایحه شماره 18162 – 13/4/97 در خواست افزایش اعتبار

لایحه شماره 19510-22/4/98 درخصوص واگذاری زمین به امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار

لایحه شماره 17969 – 12/4/98 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم مرضیه عزیزی

نامه شماره 6476/1/2939 – 23/4/98 در خصوص جلسه شورای هماهنگی ترافیک

لایحه شماره 19152 – 18/4/98 در خصوص واگذاری زمین به امور آب و فاضلاب جهت احداث چاه آب در شهرک رفاه شهرستان شهریار

لایحه شماره 14486 – 26/3/98 درخصوص افزایش سقف اعتبارات ردیف های پرداخت حقوق کارکنان

لایحه شماره 16487 – 3/04/98 در خصوص تامین اعتبار هزینه های مربوط به مصوبه کمیته رفاه کارکنان

لایحه شماره 19893 – 22/4/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سید جواد میر احمدی ازپرسنل شهرداری

لایحه شماره 16231 – 2/4/98 درخصوص پلاک ثبتی 1587/62 بنام آقای سید ذوالفقار حسینی

لایحه شماره 21885 – 1/5/98 درخصوص اخذ مصوبه پرداخت 25% مبلغ کارشناسی توسط متقاضیان صدور پروانه ساختمان

لایحه شماره 20572 – 25/4/98 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 18189/1 و18335/1

لایحه شماره 16105 – 2/4/98 درخصوص تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک قولنامه ای 2650

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 164 چهارشنبه 9/5/98

در خصوص تعیین وضعیت شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 165 پنج شنبه 10/5/98

رسیدگی به وضعیت شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 166 شنبه 12/5/98 ( فوق العاده )

رسیدگی به وضعیت شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 167 یک شنبه 13/5/98 ( فوق العاده )

رسیدگی به وضعیت شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 168 سه شنبه 15/5/98

رسیدگی به وضعیت شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 169 یک شنبه 20/5/98

لایحه شماره 17973 – 12/04/98 در خصوص پرداخت حق الجلسه به اعضاء و کارکنان محترم هیئت تطبیق

لایحه شماره 19000 – 18/04/98 در خصوص درخواست اخذ مصوبه صدور پروانه ساختمانی به ازای دریافت کارشناسی حق السهم شهرداری

لایحه شماره 20573 – 25/04/98 در خصوص قرارداد پیشنهادی اجاره مجموعه ورزشی رضی آباد پایین

لایحه شماره 21855 – 01/05/98 در خصوص درخواست اخذ مصوبه پرداخت 25% مبلغ کارشناسی توسط متقاضیان صدور پروانه ساختمانی

لایحه شماره 11056 – 05/03/98 در خصوص درخواست مجوز احداث نهر در شهرک شاهد جهت هدایت آب کشاورزان محدوده ابراهیم آباد

لایحه شماره 19151 – 18/04/98 در خصوص تامین هزینه حفاظت از نمایشگاه بانوان کارآفرین

لایحه شماره 17981 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای حسین آهمند

لایحه شماره 19893 – 22/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سید جواد میر احمدی از پرسنل محترم شهرداری

لایحه شماره 17968 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم صغری پرچین

لایحه شماره 17960 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم اعظم تقی لو واحد

لایحه شماره 22968 – 08/05/98 در خصوص پلاک ثبتی 7235/49 ملکی آقای علی موسی لو

لایحه شماره 16105 – 02/04/98 در خصوص تقاضای صدور پروانه برروی ملک قولنامه ای 2650

لایحه شماره 16231 – 02/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 1587/62 ملکی آقای سید ذوالفقار حسینی

لایحه شماره 22971 – 08/05/98 در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری و مودی پرونده 7731

لایحه شماره 18991 – 18/04/98 درخصوص پلاک ثبتی 17338/1 ملکی آقای ارسعلی درگاهی مقانلو

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 170 سه شنبه 22/5/98

نامه شماره 1159 – 20/05/98 در خصوص رسیدگی به درخواست دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین وضعیت شهردار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 171 یک شنبه 27/5/98

انتخاب هیئت رئیسه شورا

انتخاب نمایندگان شورا در کمیسیون های شورا و شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 172 یک شنبه 3/6/98

لایحه شماره 20744 – 26/04/98 در خصوص بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری ، بیمه آتش سوزی ، بیمه کارفرما در مقابل کارکنان ، بیمه عمر و حادثه گروهی

لایحه شماره 20598 – 25/04/98 در خصوص مساعدت مالی به هیئت راویان نینوا

لایحه شماره 18907 – 17/04/98 در خصوص ملک قولنامه ای 2740

لایحه شماره 20711 – 26/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 23218/49 ملکی آقای میثم قادری حیاتی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 173 سه شنبه 5/6/98

انتخاب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیونهای داخلی شورا و شهرداری

بررسی و نحوه انتخاب شهردار

لایحه شماره 20242 – 24/04/98 در خصوص درخواست اخذ مصوبه صدور پروانه ساختمانی برروی ملک آقای امیر جعفری پردستی

لایحه شماره 20744 – 26/04/98 در خصوص بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری ، بیمه آتش سوزی ، بیمه کارفرما در مقابل کارکنان ، بیمه عمر و حادثه گروهی

لایحه شماره 18401 – 15/04/98 در خصوص ارائه خدمات رفاهی به پرسنل شهرداری(رهن هتل آپارتمان در مشهد مقدس)

لایحه شماره 21639 – 31/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکارخانم مینا داریانی

لایحه شماره 20703 – 26/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 2407/47 ملکی خانم سهیلا حاجی مکی

لایحه شماره 20643 – 26/04/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 23786/49 ملکی آقای محسن صفری

لایحه شماره 21270 – 29/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای اسماعیل تاجمیری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 174 سه شنبه 12/6/98

لایحه شماره 19150- 18/04/98 در خصوص تامین هزینه برگزاری جشن بزرگ آفتاب هشتم

لایحه شماره 17978- 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم سمیه محمدی

لایحه شماره 21267 – 29/04/98 در خصوص جانمایی و انتقال کیوسک های مطبوعاتی

لایحه شماره 18000 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای جواد حاجتی

لایحه شماره 23094 – 08/05/98 در خصوص درخواست آقای علی فتحی مبنی بر اخذ کیوسک گل فروشی در آرامستان بهشت رضوان

لایحه شماره 20594 – 25/04/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای امیر حسین خانی

لایحه شماره 18993 – 18/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 24079/49 ملکی آقای رضا ریحانی

لایحه شماره 18395 – 15/04/98پشتیبانی نرم افزار سامانه یکپارچه شهرسازی شرکت صفا رایانه

لایحه شماره 25850 – 02/06/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 7235/49 ملکی آقای موسی لو

لایحه شماره 17958 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم فاطمه احمد خانی

لایحه شماره 23041 – 08/05/98 در خصوص پلاک ثبتی 10038/50 ملکی آقای عبادی

لایحه شماره 17979 – 12/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم سیما سجادی

لایحه شماره 22969 – 08/05/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 2300/50 ملکی آقای حبیبی و شریک

لایحه شماره 19583 – 20/04/98 در خصوص ملک قولنا مه ای 2568

لایحه شماره 19405 – 19/04/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 1767/62 ملکی آقای مصطفوی قیام

لایحه شماره 20206 – 14/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 9441/47 ملکی آقای حسینی

لایحه شماره 11295 – 07/03/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای وهاب مصائبی

لایحه شماره 16286– 03/04/98 درخصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق(ع)ونرجس خاتون(س)

لایحه شماره 14488 – 26/03/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3035 – 29/10/97 در خصوص خرید نقشه راهنمای شهرستان

لایحه شماره 20587 – 25/04/98 در خصوص اجاره سوله متعلق به شهرداری واقع در بهشت رضای امیریه به خانم راعی اینانلو

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 175 یک شنبه 24/6/98

لایحه شماره 20722- 26/04/98 در خصوص تغییر کاربری ملک پلاک ثبتی 15124/46

لایحه شماره 22566- 06/05/98 در خصوص مساعدت مالی به پلیس راهور شهرستان شهریار جهت خرید کولر آبی

لایحه شماره 21971 – 02/05/98 در خصوص درخواست مجوز تکمیل ساختمانهای خدمات رسان در امیریه

لایحه شماره 21645 – 31/04/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم هوریه سودی ملی

لایحه شماره 206/م/842 – 03/05/98 در خصوص اتصال شبکه فیبر نوری و انتقال و نمایش تصاویر دوربینهای سطح شهر به فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهریار

لایحه شماره 21642 – 31/04/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم مرضیه صیادی

لایحه شماره 17994 – 12/04/98 در خصوص نرخ پیشنهادی خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس

لایحه شماره 17985 – 12/04/98در خصوص اصلاح مصوبه شماره 1575 مورخ 22/12/97

لایحه شماره 17369 – 10/04/98 در خصوص انتقال آقای محمد میرزایی از شهرداری خمین به شهرداری شهریار

لایحه شماره 21641 – 31/04/98 در خصوص استفاده ناشنوایان شهریار از استخر مروارید

لایحه شماره 19922 – 23/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 6374/50 ملکی آقای صمد سلگی

لایحه شماره 21265 – 29/04/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 2936 مورخ 17/10/97 خرید دو دستگاه وانت مزدا

لایحه شماره 21644 – 31/04/98 در خصوص بها خدمات آزمایشگاهی مصالح ساختمانی

لایحه شماره 22960 – 08/05/98 در خصوص پرداخت مطالبات شرکت زیبا سازان گلزار

لایحه شماره 18882 – 17/04/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 1483/50 ملکی آقای نادر درخشان

لایحه شماره 22759 – 07/05/98 در خصوص تامین اعتبار و پرداخت هزینه پرسنل شهرداری مامور به مصلی نماز جمعه

لایحه شماره 21276 – 29/04/98 در خصوص تامین اعتبار کسری حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان

لایحه شماره 23203– 08/05/98 درخصوص لایروبی و لجن برداری انهار و کانالهای سرپوشیده مراکز و نواحی

لایحه شماره 23202 – 08/05/98 در خصوص صدور مجوز ادامه عملیات لایروبی ، پاکسازی و خشکاندن آبهای سطحی امیریه

لایحه شماره 20518 – 25/04/98 در خصوص مکاتبه پلاکهای ثبتی 419/45 و 504/45 ملکی آقای حسین خانی و تاجر

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 176 سه شنبه 26/6/98

لایحه شماره 14486- 26/03/98 در خصوص افزایش اعتبارات ردیف های پرداخت حقوق کارکنان

لایحه شماره 15422- 29/03/98 در خصوص تسویه حساب با آقای نادرآبادی موجر منزل مسکونی شهردار سابق شهریار

لایحه شماره 9579 – 30/02/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3481 مورخ 13/12/97

لایحه شماره 20576 – 25/04/98 در خصوص مساعدت مالی به پلیس راهور شهریار

لایحه شماره 20573 – 25/04/98 در خصوص قرارداد پیشنهادی اجاره مجموعه ورزشی رضی آباد پایین

لایحه شماره 10721 – 05/03/98 در خصوص معرفی آقای علی مسرور به عنوان مسئول امور مالی سازمان پسماند

لایحه شماره 11993 – 11/03/98 در خصوص طرح ممیزی املاک اندیشه

لایحه شماره 15564 – 30/03/98در خصوص درخواست مجوز تکمیل فاز دوم بهشت رضوان

لایحه شماره 19163 – 18/04/98 در خصوص مساعدت مالی به انجمن حمایت از زندانیان شهریار

لایحه شماره 11997 – 11/03/98 در خصوص پلاک ثبتی 307/49

لایحه شماره 19158 – 18/04/98 در خصوص مساعدت مالی به کانون پرورش فکری مرکز شهریار

لایحه شماره 16487 – 03/04/98 در خصوص تامین اعتبار هزینه های مربوط به مصوبه شماره 339 مورخ 23/2/98

لایحه شماره 17820/3913 – 26/04/98 در خصوص لایحه تبصره 3 ماده واحده

لایحه شماره 19149 – 18/04/98 در خصوص تهیه کارت هدیه جهت آزادگان سرافراز شهریار

لایحه شماره 18400 – 15/04/98 در خصوص ماموریت احدی از پرسنل شهرداری به حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید رجایی شهریار

لایحه شماره 20019 – 23/04/98 در خصوص برگزاری جشن اقوام ایرانی در پارک میدان امام خمینی اندیشه

لایحه شماره 16295 – 03/04/98 در خصوص پرداخت کمک هزینه به مدرسه علمیه المهدی

لایحه شماره 23021– 08/05/98 درخصوص درخواست مجوز احداث سیستم روشنایی محور تهران – شهریار

لایحه شماره 168/م/842 – 15/04/98 در خصوص پرداخت حق الزحمه خرداد ماه سالجاری به آقای داود جهانی راننده وسیله نقلیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

لایحه شماره 20605 – 25/04/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 732 مورخ 5/04/98

لایحه شماره 19159 – 18/04/98 در خصوص مساعدت مالی به اداره بهزیستی شهرستان شهریار

لایحه شماره 23056 -08/05/98 در خصوص گزارش تکمیلی رفع ابهام پیرو لایحه شماره 10377 – 01/03/98 شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 177 یک شنبه 7/7/98

لایحه شماره 22584 – 06/5/97 درخصوص تعرفه خدمات تهیه نقشه هوایی و کروکی بر و کف

لایحه شماره 26217 – 5/6/97 در خواست مساعدت مالی به سرکار خانم صفیه جهانگیری

لایحه شماره 17955-12/4/98 درخصوص مجوز بازسازی و احداث بنا در بیمارستان اعصاب و روان میلاد

لایحه شماره 26230 – 5/6/98 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم فرزانه گراوندی

نامه شماره 16479 – 03/4/98 در خصوص پلاک ثبتی 144/47و145/47 ملک خانم توران محبی کیا

لایحه شماره 26221 – 5/6/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای محمد عبدی

لایحه شماره 25902 – 3/6/98 درخصوص تجلیل از کارمندان شهرداری به مناسبت روز کارمند

لایحه شماره 26242 – 5/06/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم فرزانه پرتویی

لایحه شماره 20011 – 23/4/98 در خصوص پلاک ثبتی 11084/50

لایحه شماره 26256 – 5/6/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم عشرت خاکباز

لایحه شماره 23040 – 8/5/98 درخصوص صدور پروانه از طریق قانون ماده واحده آقای ابوالفضل زارعی

لایحه شماره 17963 – 12/4/98 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم گلزار ولی زاده

لایحه شماره 10714 – 5/6/98 درخصوص بازار روز هفتگی

لایحه شماره 19893 – 22/4/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای سید جواد میر احمدی از پرسنل محترم شهرداری

لایحه شماره 20733 – 26/4/98 درخصوص پلاک ثبتی 5916/49 خانم رهگذر

لایحه شماره 26253 – 5/6/98 درخصوص مساعدت مالی به خانم ندا محسنی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 178 سه شنبه 9/7/98

لایحه شماره 26739 – 09/5/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم مرضیه سلطان آبادی

لایحه شماره 247/م842 – 2/6/97 در خواست پرداخت حق السهم امور اتباع استانداری تهران

لایحه شماره 25436-30/5/98 درخصوص کمبود نیروی سازمان ارامستانها و بکارگیری2 نفر (نیروی انسانی روزمزد)

لایحه شماره 25456 – 30/5/98 درخصوص مساعدت مالی به مدرسه فوتبال شهریار

نامه شماره 26228 – 5/6/98 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم شهناز عسگری

لایحه شماره 26652 – 7/6/98 در خصوص تجهیز بلوار شهید درخشان به دوربین های نظارت تصویری

لایحه شماره 26280 – 5/6/98 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم روح انگیز اشرفی

لایحه شماره 26262 – 5/06/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار اعظم قاسمی

لایحه شماره 26240 – 5/6/98 در خصوص اصلاح مصوبه تهاتر بدهی پلاک ثبتی 2263/50 آقای شعبانی

لایحه شماره 26251 – 5/6/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای حمیدرضا احمدوند

لایحه شماره 26255 – 5/6/98 درخصوص بکارگیری30 نفر نیروی روزمزد جهت فعالیت در حوزه مدیریت پسماند

لایحه شماره 26258 – 5/6/98 درخصوص مساعدت مالی به آقای ابراهیم قادری

لایحه شماره 17820/3913 – 26/6/98 درخصوص پیشنهاد لایحه تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب

لایحه شماره 12110 – 11/3/98 درخصوص اجاره اماکن ورزشی شهرداری

لایحه شماره 27911 – 16/6/98 درخصوص مکاتبه جهت ملک اوقافی شماره پرونده 5488 محمد افتخاری

لایحه شماره 25847 – 2/6/98 درخصوص پلاک ثبتی 277/47

لایحه شماره 25221 – 28/5/98 درخصوص پلاک ثبتی 3513/47آقای منوچهر صفایی و شریک

لایحه شماره 27226 – 11/6/98 درخصوص اصلاح مصوبه تهاتر بدهی پلاک ثبتی 19365/49

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 179 یک شنبه   14/7/98  ( فوق العاده )

رسیدگی به نامه شماره 27631 مورخ 09/07/98 وزارت کشور در خصوص معرفی آقای علی ملکی به عنوان شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 180 یک شنبه 14/7/98

لایحه شماره 22963- 08/05/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم کبری عسگرزاده

لایحه شماره 28013- 16/06/98 در خصوص تحویل ساختمان مرکز فرهنگی قرآنی یادمان شهدای گمنام کهنز

لایحه شماره 27176 – 11/06/98 در خصوص پرداخت حق الزحمه رانندگان آژانس واحد نقلیه

لایحه شماره 28020 – 16/06/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکارخانم مریم اصغرپور

لایحه شماره 21267 – 29/04/98 در خصوص جانمایی و انتقال کیوسکهای مطبوعاتی

لایحه شماره 30648 – 03/07/98 در خصوص جبران خسارت ملک آقای علی اصغر فرجی

لایحه شماره 25127 – 28/05/98 در خصوص فروش 20 مترمربع از پلاک ثبتی 95/49

لایحه شماره 26055 – 04/06/98در خصوص احداث معبر دسترسی در جنوب پایانه شهید ترابی

لایحه شماره 17820/3913 – 26/04/98 در خصوص لایحه تبصره 3 ماده واحده آب و فاضلاب

لایحه شماره 12110 – 11/03/98 در خصوص اجاره اماکن ورزشی شهرداری (2)

لایحه شماره 27226 – 11/06/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3497 مورخ 14/12/97

لایحه شماره 25221 – 28/05/98 در خصوص پلاک ثبتی 3513/47 ملکی آقای منوچهر صفایی و شریک

لایحه شماره 25847 – 02/06/98 در خصوص پلاک ثبتی 277/47

لایحه شماره 27911 – 16/06/98 در خصوص مکاتبه ملک اوقافی به شماره 5488

لایحه شماره 22970 – 8/05/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی سیف اله قره قانی

لایحه شماره 30644 – 03/07/98 در خصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 181 سه شنبه 16/7/98

رسیدگی به نامه شماره 27631 مورخ 09/07/98 وزارت کشور در خصوص معرفی آقای علی ملکی به عنوان شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 182 سه شنبه 16/7/98

لایحه شماره 22963- 08/05/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم کبری عسگرزاده

لایحه شماره 28013- 16/06/98 در خصوص تحویل ساختمان مرکز فرهنگی قرآنی یادمان شهدای گمنام کهنز

لایحه شماره 27176 – 11/06/98 در خصوص پرداخت حق الزحمه رانندگان آژانس واحد نقلیه

لایحه شماره 28020 – 16/06/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکارخانم مریم اصغرپور

لایحه شماره 21267 – 29/04/98 در خصوص جانمایی و انتقال کیوسکهای مطبوعاتی

لایحه شماره 30648 – 03/07/98 در خصوص جبران خسارت ملک آقای علی اصغر فرجی

لایحه شماره 25127 – 28/05/98 در خصوص فروش 20 مترمربع از پلاک ثبتی 95/49

لایحه شماره 26055 – 04/06/98در خصوص احداث معبر دسترسی در جنوب پایانه شهید ترابی

لایحه شماره 17820/3913 – 26/04/98 در خصوص لایحه تبصره 3 ماده واحده آب و فاضلاب

لایحه شماره 12110 – 11/03/98 در خصوص اجاره اماکن ورزشی شهرداری (2)

لایحه شماره 27226 – 11/06/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3497 مورخ 14/12/97

لایحه شماره 25221 – 28/05/98 در خصوص پلاک ثبتی 3513/47 ملکی آقای منوچهر صفایی و شریک

لایحه شماره 25847 – 02/06/98 در خصوص پلاک ثبتی 277/47

لایحه شماره 27911 – 16/06/98 در خصوص مکاتبه ملک اوقافی به شماره 5488

لایحه شماره 22970 – 8/05/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی سیف اله قره قانی

لایحه شماره 30644 – 03/07/98 در خصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 183 یک شنبه 21/7/98

لایحه شماره 10687- 02/03/98 در خصوص عضویت آقای هاشم نوروزی در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها

لایحه شماره 26249- 05/06/98 در خصوص راه اندازی پیست اسکیت در شهریار

لایحه شماره 28385 – 21/06/98 در خصوص پلاک ثبتی 48175/47 ملکی آقای محسن پیرسلطانی

لایحه شماره 26954 – 10/06/98 در خصوصپرداخت جبران خسارت وارده به دوربین عکاسی آقای ابراهیم علیرضالو

لایحه شماره 32370 – 11/07/98 در خصوص پلاک ثبتی 2393/48

لایحه شماره 31069 – 06/07/98 در خصوص پرداخت مطالبات شرکت زیبا سازان گلزار

لایحه شماره 32284 – 11/07/98 در خصوص اصلاح هندسی

لایحه شماره 32320 – 11/07/98در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 368/60

لایحه شماره 16479 – 03/04/98 در خصوص پلاک ثبتی 144 -145/47

لایحه شماره 28730 – 24/06/98 در خصوصپلاک ثبتی 22755/49 ملکی آقای افشار

لایحه شماره 28666 – 23/06/98 در خصوص پلاک ثبتی 4792/46 ملکی آقای حسین جزو سهیلی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 184 یک شنبه 28/7/98

لایحه شماره 30909- 04/07/98 در خصوص صدور مجوز ادامه عملیات لایروبی ، پاکسازی و خشکاندن حوضچه های آبهای سطحی (فاضلاب ) امیریه

لایحه شماره 26955- 10/06/98 در خصوص تقدیر از اعضا محترم ستاد اقامه نماز جمعه شهریار

لایحه شماره 27199 – 11/06/98 در خصوص درخواست احداث بنا

لایحه شماره 68845 – 18/12/97 در خصوص پلاک ثبتی 15420/48 ملکی آقای حدادی

لایحه شماره 27506 – 13/06/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مصطفی زارعی از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 25377 – 31/05/98 در خصوص فروش باقیمانده پلاک ثبتی 566/49 از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 22981 – 08/05/98 در خصوص بازگشایی گذر

لایحه شماره 26762 – 09/06/98در خصوص تقدیر از خبرنگاران محترم شهریار

لایحه شماره 26935 – 10/06/98 در خصوص خرید 7 دستگاه خودرو جهت استفاده معاونین شهرداری

لایحه شماره 26224 – 05/06/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای امید لسان شبستری

لایحه شماره 25085 – 28/05/98 در خصوص پروژه پارک ترافیکی

لایحه شماره 25086 – 28/05/98 در خصوص خرید دو دستگاه نمایشگر پایش تصویریو جانمایی دستگاه پایش آلودگی در محوطه شهرداری

نامه شماره 17820/3913 – 26/04/98 در خصوص لایحه تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب

لایحه شماره 28302 – 20/06/98 در خصوص تفویض اختیار قسمتی از وظایف و اختیارات سرپرست شهرداری و ذیحساب به روسای سازمانهای تابعه شهرداری شهریار و مسئولین امور مالی سازمان ها

لایحه شماره 20001 – 23/04/98 در خصوص مساعدت مالی به سرکار خانم اعظم رضایی

لایحه شماره 21416 – 30/04/98 در خصوص استفاده از خدمات سرکار خانم زهرا خزایی پول به عنوان مشاور در حوزه مدیریت فرهنگی اجتماعی

لایحه شماره 34422 – 22/7/98 در خصوص فروش 20 مترمربع از پلاک ثبتی 95/49

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 185 سه شنبه 30/7/98

لایحه شماره 29660- 28/06/98 در خصوص ماموریت آقای امین مروتی نیا

لایحه شماره 31747- 09/07/98 در خصوص مکاتبه پلاک اوقافی 7128

لایحه شماره 33298 – 17/07/98 در خصوص بکارگیری 30 نفر نیروی روزمزد جهت فعالیت در حوزه مدیریت پسماند

لایحه شماره 34380 – 22/07/98 در خصوص تعویض اتوبوسهای فرسوده ناوگان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

لایحه شماره 33415 – 17/07/98 در خصوص تجهیز نردبان 32 متری آتش نشانی به ادوات نجات

لایحه شماره 33418 – 17/07/98 در خصوص خرید و تجهیز یکدستگاه خودرو پیشرو سبک و یکدستگاه خودرو سنگین اطفائی

لایحه شماره 33087 – 16/07/98 در خصوص پلاک ثبتی 23218/49 ملکی آقای قادری حیاتی

لایحه شماره 30648 – 03/07/98در خصوص جبران خسارت ملک آقای علی اصغر فرجی

لایحه شماره 12110 – 11/03/98 در خصوص اجاره اماکن ورزشی (2)

لایحه شماره 25085 – 28/05/98 در خصوص پروژه پارک ترافیکی

لایحه شماره 25086 – 28/05/98 در خصوص خرید دو دستگاه نمایشگر پایش تصویری و جانمایی دستگاه پایش آلودگی در محوطه شهرداری

لایحه شماره 31779 – 09/07/98 در خصوص پلاک ثبتی 2365/51 ملکی خانم فاطمه ممقانی

لایحه شماره 25377-31/05/98 در خصوص فروش باقیمانده پلاک ثبتی 566/49 از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 22981 – 08/05/98 در خصوص بازگشایی گذر

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 186 یک شنبه 12/8/98

نامه شماره 136/3599/206- 07/07/98 در خصوص پرداخت هزینه کارشناسی زمین چمن استادیوم فازیک اندیشه و امیریه

لایحه شماره 8726- 26/02/98 در خصوص درخواست مجوز احداث سالن ورزشی ویژه معلولین درشهرک شاهد

لایحه شماره 14486 – 26/03/98 در خصوص افزایش سقف اعتبارات ردیف های پرداخت حقوق کارکنان

لایحه شماره 18395 – 15/04/98 در خصوص پشتیبانی نرم افزار سامانه یکپارچه شهرسازی شرکت صفا رایانه

لایحه شماره 27556 – 13/06/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای بهرام نوری

لایحه شماره 19282 – 19/04/98 در خصوص پوشش قبور مطهر شهدای مدفون در آستان مقدس امام زاده اسماعیل (ع)

لایحه شماره 27742 – 14/06/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سید جواد حسینی

لایحه شماره 22981 – 08/05/98در خصوص بازگشایی گذر

لایحه شماره 25086 – 28/05/98 در خصوص خرید دو دستگاه نمایشگر پایش تصویری و جانمایی دستگاه پایش آلودگی در محوطه شهرداری

لایحه شماره 25085 – 28/05/98 در خصوص پروژه پارک ترافیکی

لایحه شماره 21644 – 31/04/98 در خصوص بهاء خدمات آزمایشگاهی مصالح ساختمانی

لایحه شماره 28474 – 23/06/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم شکوه بهاری

لایحه شماره 31520 – 08/07/98 در خصوص تسهیلات سفر زیارتی پرسنل شهرداری به مشهد مقدس

لایحه شماره 31804 – 09/07/98 در خصوص درخواست مجوز تکمیل ساختمانهای خدمات رسان در امیریه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 187 سه شنبه 14/8/98

نامه شماره 1427- 26/06/98 در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر شهریار

لایحه شماره 28025- 16/06/98 در خصوص بیمارستان نور شهریار

لایحه شماره 30251 – 01/07/98 در خصوص درخواست آقای غلامحسن محمدی مبنی بر واگذاری کیوسک مطبوعاتی

لایحه شماره 20586 – 25/04/98 در خصوص بکارگیری آقای مصطفی محمدی نیا در سازمان آتش نشانی شهریار

لایحه شماره 16121 – 02/04/98 در خصوص فسخ توافقنامه فی مابین بمانه مهدوی گل و شهرداری

لایحه شماره 25118 – 28/05/98 در خصوص تعیین آقای مجتبی مرادی بلداجی به عنوان مسئول امور مالی سازمان آرامستانها

لایحه شماره 22589 – 06/05/98 در خصوص آیین نامه تقسیط عوارض

لایحه شماره 23161 – 08/05/98در خصوص مساعدت مالی به بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار

لایحه شماره 20242 – 24/04/98 در خصوص درخواست اخذ مصوبه صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک آقای امیر جعفری پردستی

لایحه شماره 33829 – 20/07/98 در خصوص پلاک ثبتی 8334/49 ملکی آقای سید محمد طاهری

لایحه شماره 21264 – 29/04/98 در خصوص تفویض اختیار به سرپرست محترم مدیریت فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

لایحه شماره 22597 – 06/05/98 در خصوص عقد قرارداد با شرکت آر بی اس در خصوص انجام مطالعات و تامین مالی واحد فرآوری و بازیافت شهری

لایحه شماره 14486 – 26/03/98 در خصوص افزایش سقف اعتبارات ردیف های پرداخت حقوق کارکنان

لایحه شماره 34178 – 21/07/98 در خصوص تامین اعتبار بابت ملک پلاک ثبتی 1131/47 و توقیف اجرایی نزد ثالث

لایحه شماره 36235 – 04/08/98 در خصوص مکاتبه پلاکهای ثبتی 419/45 و 504/45

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 188 یک شنبه 19/8/98

لایحه شماره 37596- 14/08/98 در خصوص فوریت و ضرورت اجرای طرح در تقاطع محمدآباد

لایحه شماره 22623- 06/05/98 در خصوص تغییر روند استعلام از سازمان عمران بازآفرینی فضای شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تعیین قیمت بهاء انجام آزمایش ژئوتکنیک سازمان عمران و بازآفرینی

لایحه شماره 18612 – 16/04/98 در خصوص اصلاحیه شماره پلاک ثبتی 24015/49 جهت واگذاری به مالک پلاک ثبتی 1236 و1251 فرعی از 49 اصلی

لایحه شماره 36235 – 04/08/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی های 419/45 و 504/45

لایحه شماره 34284 – 22/07/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم سیده هدیه بعاج زاده

لایحه شماره 34052 – 21/07/98 در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت به آقای عباس دانش نیک

لایحه شماره 26484 – 06/06/98 در خصوص مصوبه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک قولنامه ای

لایحه شماره 19179 – 18/04/98در خصوص تثبیت محور 8 متری احداثی

لایحه شماره 33779 – 20/07/98 در خصوص درخواست اخذ مصوبه صدور پروانه ساختمانی به ازای دریافت حق السهم شهرداری

لایحه شماره 30641 – 03/07/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم سمیرا ترکی

لایحه شماره 30472 – 03/07/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم رقیه بشیری

لایحه شماره 30299 – 01/07/98 در خصوص اجاره غرفه به آقای محمد بختیاری

لایحه شماره 36730 – 08/08/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 4266/50 (تثبیت گذر)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 189 سه شنبه 21/8/98

در خصوص تعیین وضعیت سرپرست شهرداری شهریار

نامه شماره 6113- 01/08/98 سازمان همیاری شهرداری های استان تهران در خصوص حل مشکلات پروژه های سرمایه گذاری این سازمان در شهریار

لایحه شماره 22623- 06/05/98 در خصوص تغییر روند استعلام از سازمان عمران بازآفرینی فضای شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تعیین قیمت بهاء انجام آزمایش ژئوتکنیک سازمان عمران و بازآفرینی

لایحه شماره 28013 – 16/06/98 در خصوص تحویل ساختمان مرکز فرهنگی قرآنی یادمان شهدای گمنام کهنز

لایحه شماره 35804 – 01/08/98 در خصوص توافق با متصرف ملک قولنامه ای 5333

لایحه شماره 38495 – 20/08/98 در خصوص مساعدت مالی به پایگاههای حوزه مقاومت بسیج 8 مرکزی روح ا...شهریار

لایحه شماره 37263 – 12/08/98 در خصوص کمک هزینه بابت شب یلدا برای پرسنل شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 190 یک شنبه 3/9/98

لایحه شماره 35604-30/07/98 در خصوص درخواست مجوز جدولگذاری جوی آب موتور آب قبل از ورود به بلوار شهید کلهرواقع در بلوار شهدا اندیشه

لایحه شماره 34871- 24/07/98 درخصوص درخواست آقای صفرعلی خدریان مبنی بر ادامه بهره برداری از کانکس در شهرک صدف

لایحه شماره 26219- 05/06/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سعید محمدی

لایحه شماره 36462 – 06/08/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم شهرت شجاع

لایحه شماره 34391 – 22/07/98 در خصوص ساخت ساختمان پلیس راهور

لایحه شماره 34423 – 22/07/98 در خصوص پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مالکین ساختمان کلانتری 19 شهرک جعفریه

لایحه شماره 36480 – 06/08/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای امید لسان شبستری

لایحه شماره 30634-03/07/98 درخصوص برگزاری مزایده فروش چوبهای خشک پوسیده

لایحه شماره 36467 – 06/08/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم اعظم چهارراهی

لایحه شماره 36730 – 08/08/98 در خصوص پلاک ثبتی 4266/50(تثبیت گذر)

لایحه شماره 38598 – 21/08/98 در خصوص درخواست احداث طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی در شهرک وائین

لایحه شماره 36442-06/08/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای سید علی کریمی

لایحه شماره 36585 – 08/08/98 در خصوص واگذاری زمین به فرماندهی نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران

لایحه شماره 34455- 22/07/98 در خصوص تجهیز و تکمیل سالن کنفرانس پلیس راهور

لایحه شماره 31521-08/07/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم گلزاده رضایی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 191 سه شنبه     5/9/98

لایحه شماره 36522-06/08/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای محمد حنیفه میرزایی

لایحه شماره 37240- 12/08/98 درخصوص ماموریت آقای امین مروتی نیا

لایحه شماره 35804- 01/08/98 در خصوص توافق با متصرف ملک قولنامه ای 5333

لایحه شماره 38782 – 21/08/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم توران بیداریان

لایحه شماره 39729 – 03/09/98 در خصوص انتقال آقای وحید میرزایی از شهرداری خمین به شهرداری شهریار

لایحه شماره 36586 – 08/08/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 1723 مورخ 30/07/98

لایحه شماره 30657 – 03/07/98 در خصوص پرداخت هزینه تعمیر و نگهداری استخر مروارید به شرکت سازه گستر ایتوک به مدت 105 روز

لایحه شماره 32318-11/07/98 درخصوص پیاده سازی سیستم نظارت تصویری دیجیتال ساختمان شهرداری منطقه 3 ، شهرداری وائین و ساختمان انبار ستاد بحران

لایحه شماره 33470 – 17/07/98 در خصوص پرداخت حق السهم شهرداری جهت تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی و حوزه آبریز

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 192 یک شنبه 10/9/98

لایحه شماره 11306-04/03/98 در خصوص پلاک ثبتی 23352/47 متعلق به شهرداری شهریار

لایحه شماره 22695- 06/05/98 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 9121/46 با یک باب تجاری به پلاک ثبتی 46632/47

لایحه شماره 22604- 06/05/98 در خصوص پرونده کلاسه 961738

لایحه شماره 22580 – 06/05/98 در خصوص پرونده کلاسه 941049

لایحه شماره 37590 – 14/08/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 22637/49ملکی آقای حسن مراد مرادی

لایحه شماره 28013 – 16/06/98 در خصوص تحویل ساختمان مرکز فرهنگی قرآنی یادمان شهدای گمنام کهنز

لایحه شماره 38977 – 22/08/98 در خصوص فروش مساحت 56/2 مترمربع از معبر عمومی به مالکین پلاک ثبتی 1550/49

لایحه شماره 36472-06/08/98 درخصوص کمک هزینه درمان به آقای سیاوش سلامی از پرسنل محترم شهرداری

لایحه شماره 38800 – 21/08/98 در خصوص انعقاد متمم قرارداد با شرکت حمل زباله

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 193 سه شنبه 12/9/98

نامه شماره 27631-09/07/98 مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در خصوص تعیین وضعیت شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 194 یک شنبه     98/9/17

لایحه شماره 37177-12/08/98 در خصوص تغییر خط طرح

لایحه شماره 40405 – 07/09/98 در خصوص جابجایی ردیف اعتباری جهت تامین اعتبار 25% افزایش قراردادهای 2078 و 18188

لایحه شماره 41271 – 12/09/98 در خصوص ماموریت آقای امین مروتی نیا

لایحه شماره 30613 – 03/07/98 در خصوص انعقاد قرارداد با سازمان پسماند شهرداري ملارد و صفادشت جهت سال 98

درخواست شماره 2040 – 12/09/98 در خصوص رانندگان استیجاری واحد نقلیه شهرداری شهریار

لایحه شماره 40542- 09/09/98 در خصوص انعقاد قرارداد با آقای سید مصطفی موسوی جهت پیگیری امور ارزش افزوده

لایحه شماره 40389- 06/09/98 در خصوص تامین اعتبار میزان کسری مناقصه حمل و نقل زباله

لایحه شماره 39927 – 04/09/98 در خصوص واگذاری زمین فوتبال به آقای مهدی حب درویش

لایحه شماره 40214 – 06/09/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم حیدرزاده

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 195 سه شنبه     98/9/19

بررسی وضعیت رزومه های کاندیداهای ثبت نام کننده در سمت انتخاب شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 196 یک شنبه   98/9/24

انتخاب شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 197 سه شنبه     98/9/26

لایحه شماره 40806 – 10/09/98 در خصوص سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری شهریار

لایحه شماره 39591 – 02/09/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای محمد رحمانی

لایحه شماره 40279 – 06/09/98 در خصوص به کارگیری یک نفر نیروی خانم به عنوان غساله

لایحه شماره 38786 – 21/08/98 در خصوص تسویه علی الحساب هزینه خرید یکدستگاه جرثقیل 3تن

لایحه شماره 42074 – 17/09/98 در خصوص کمک هزینه ازدواج فرزند به آقای رسول شاهمرادی

لایحه شماره 38782 – 21/08/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم توران بیداریان

نامه شماره2040 – 12/09/98 در خصوص پرداخت حقوق کارکنان آژانس شهرداری شهریار

نامه شماره 2180 – 25/09/98 در خصوص طرح دو تن از اعضای شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 198 چهار شنبه   98/9/27     ( فوق العاده )

نامه شماره 14874/1/2939 – 26/09/98 فرمانداری محترم شهرستان شهریار در خصوص صورتجلسه شماره 196 شورای شهر شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر جلسات رسمي شورا

شماره 199 یک شنبه 98/10/1

لایحه شماره 41826 – 16/09/95 در خصوص کمک هزینه بازسازی ساختمان پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشمی

لایحه شماره 41216 – 12/09/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای ولی اصغری

لایحه شماره 42077 – 17/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 7177/49 ملکی آقای کرم حسنی

لایحه شماره 43480 – 25/09/98 درخصوص تامین اعتبار مدارس در حال ساخت

لایحه شماره 38786 – 21/08/98 در خصوص تسویه علی الحساب هزینه خرید یکدستگاه جرثقیل 3 تن (بادسان)

لایحه شماره 41792 – 16/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 25884/46 ملکی آقای علی عشقی منشادی و خانم زهرا حیدری

لایحه شماره 42069 – 17/09/98 در خصوص جابجایی ردیف اعتبارات ردیفهای اعتباری سازمان پسماند

لایحه شماره 43852 – 27/09/98 در خصوص درخواست مجوز احداث سالن اجتماعات و مقبره شهدا گمنام در پارک شاهد امیریه

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 200 چهار شنبه 98/10/4      ( فوق العاده )

انتخاب شهردار شهریار

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 201 یک شنبه 98/10/8

نامه شماره 38649 – 21/08/98 در خصوص ارسال صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398

لایحه شماره 42066 – 17/09/98 در خصوص پرداخت هزینه غذای سالهای 96 و 97 به رستوران مهرگان

لایحه شماره 40290 – 06/09/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه حسنی نیا

لایحه شماره 43724 – 26/09/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم ناظم پروین

لایحه شماره 41037 – 11/09/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم سیده هاجر حسینی

لایحه شماره 44012 – 28/09/98 در خصوص توافق شهرداری با مودی محترم پرونده قولنامه ای به شماره 7128 (آقای جواد رحمانی نسب)

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

  شماره 202    سه شنبه     10/10/98   

لایحه شماره 42227 – 17/09/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم نرگس دلبری

لایحه شماره 42377 – 18/09/98 در خصوص تعویض اتوبوسهای فرسوده ناوگان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

لایحه شماره 41214 – 12/09/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم مهدیه لطفی زاده

لایحه شماره 44012 – 28/09/98 در خصوص توافق شهرداری با مودی محترم پرونده قولنامه ای به شماره 7128 (آقای جواد رحمانی نسب)

لایحه شماره 41878 – 16/09/98 در خصوص درخواست خانه قرآنی ریحانه الحسین (ع)

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 203 یک شنبه 22/10/98

لایحه شماره 42252 – 18/09/98 در خصوص درخواست مجوز تکمیل فاز دوم ساختمان بهشت رضوان

لایحه شماره 34294 – 22/07/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مسعود اسفندیاری

لایحه شماره 22999 – 08/05/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای هادی عیوض خانی (بهره بردار اتوبوس خط آزادی به شهریار)

لایحه شماره 41792 – 16/09/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 25884/46 ملکی آقای علی عشقی منشادی و خانم زهرا حیدری

لایحه شماره 44130 – 28/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 5295/48 ملکی آقای خانعلی عبدا... هادی

لایحه شماره 43480 – 25/09/98 در خصوص تامین اعتبار مدارس در حال ساخت

لایحه شماره 43263 – 24/09/98 در خصوص متمم قرارداد پروژه مشارکتی پریمیوم

لایحه شماره 41067 – 11/09/98 در خصوص پلاکهای ثبتی 5585/48 و 5144/48 و 3690/48 و 3689/48

لایحه شماره 42155 – 17/09/98 در خصوص عقد قرارداد همکاری با آقای محمد دبیری جهت امور بیمه ای

لایحه شماره 43486 – 25/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 2791/47 ملکی آقای محمود نوبهاری

لایحه شماره 44012- 28/09/98در خصوص توافق شهرداری با مودی محترم پرونده قولنامه ای 7128

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

  شماره 204    سه شنبه     24/10/98 

لایحه شماره 42252 – 18/09/98 در خصوص درخواست مجوز تکمیل فاز دوم ساختمان بهشت رضوان

لایحه شماره 34294 – 22/07/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای مسعود اسفندیاری

لایحه شماره 22999 – 08/05/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای هادی عیوض خانی (بهره بردار اتوبوس خط آزادی به شهریار)

لایحه شماره 41792 – 16/09/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 25884/46 ملکی آقای علی عشقی منشادی و خانم زهرا حیدری

لایحه شماره 44130 – 28/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 5295/48 ملکی آقای خانعلی عبدا... هادی

لایحه شماره 43480 – 25/09/98 در خصوص تامین اعتبار مدارس در حال ساخت

لایحه شماره 43263 – 24/09/98 در خصوص متمم قرارداد پروژه مشارکتی پریمیوم

لایحه شماره 41067 – 11/09/98 در خصوص پلاکهای ثبتی 5585/48 و 5144/48 و 3690/48 و 3689/48

لایحه شماره 42155 – 17/09/98 در خصوص عقد قرارداد همکاری با آقای محمد دبیری جهت امور بیمه ای

لایحه شماره 43486 – 25/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 2791/47 ملکی آقای محمود نوبهاری

لایحه شماره 44012- 28/09/98در خصوص توافق شهرداری با مودی محترم پرونده قولنامه ای 7128

لایحه شماره 22589 – 06/05/98 در خصوص آیین نامه تقسیط عوارض (موضوع ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها)

لایحه شماره 46909 – 14/10/98 در خصوص گزارش تکمیلی رفع ابهام پیرو لایحه شماره 23056 – 08/05/98 شهرداری شهریار

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 205 یک شنبه 29/10/98

لایحه شماره 38814 – 21/08/98 در خصوص مساعدت مالی(کمک هزینه ازدواج )به آقای مصطفی صادقی زارع

لایحه شماره 42297 – 18/09/98 در خصوص درخواست مجوز تعمیر و بازسازی ابنیه بیمارستان روان پزشکی میلاد شهریار

لایحه شماره 34178 – 21/07/98 در خصوص تامین اعتبار بابت ملک پلاک ثبتی 1131/47 و توقیف اجرایی نزد ثالث

لایحه شماره 40791 – 10/09/98 در خصوص درخواست مجوز پیرو مصوبه 1861 مورخ 18/08/98 در خصوص 2 دستگاه نمایشگر آلودگی هوا

لایحه شماره 42138 – 17/09/98 در خصوص استفاده از افراد با تجربه (پرسنل)در زمینه حسابداری

لایحه شماره 41830 – 16/09/98 در خصوص تغییر خط طرح تفصیلی در ضلع جنوب شرقی چهارراه قائم

لایحه شماره 42685 – 20/09/98 در خصوص واگذاری زمین به هیئت ورزشی معلولین و جانبازان

لایحه شماره 27226 – 11/06/98 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3497 مورخ 14/12/97

لایحه شماره 44745 – 02/10/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم پریسا اصلانی

لایحه شماره 44728 – 02/10/98 در خصوص توافق نامه شماره 43220 مورخ 24/09/98 فی مابین شهرداری شهریار و مالک پلاک ثبتی 24621/46

لایحه شماره 44802- 02/10/98در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 24213/46 ملکی آقای شاپورآزادی

لایحه شماره 44183 – 28/09/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 277/47 ملکی آقای ابراهیم صادقی

لایحه شماره 48585 – 23/10/98 در خصوص تامین خسارت خودروهای همکاران در اغتشاشات اخیر

لایحه شماره 46877 – 14/10/98 در خصوص جایزه خوش حسابی

لایحه شماره 44625 – 02/10/98 در خصوص بخشش خسارت تاخیر تادیه

لایحه شماره 47117 – 15/10/98 در خصوص خرید یک دستگاه اتوبوس جهت جابجایی معتادین و متکدیان

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 206 سه شنبه 1/11/98

لایحه شماره 43263 – 24/09/98 در خصوص متمم قراردار پروژه مشارکتی پریمیوم

لایحه شماره 44470 – 01/10/98 در خصوص خرید 3 دستگاه سیم تریلر روبسته

لایحه شماره 48011 – 21/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 814/46 ملکی آقای محسن خرم و شریک

لایحه شماره 44746 – 02/10/98 در خصوص انعقاد قرارداد با آقای سید مصطفی موسوی به عنوان مشاور در امور ارزش افزوده

لایحه شماره 44837 – 02/10/98 در خصوص تعدیل قرارداد برون سپاری امور خدمات شهر مناطق اندیشه و ناحیه وائین به شماره 69192- 19/12/97

لایحه شماره 45014 – 03/10/98 در خصوص خرید تجهیزات امدادی مورد نیاز نردبان 32 متری آتش نشانی از طریق ترک تشریفات

لایحه شماره 44246 – 30/09/98 در خصوص توافق شهرداری با مالکین محترم پلاکهای ثبتی 504/45 و 419/45

لایحه شماره 46727 – 14/10/98در خصوص متمم قرارداد شهرداری و پیمانکار تاکسی سرویس

لایحه شماره 48632 – 23/10/98 در خصوص پرداخت جبران خسارت وارده به دوربین عکاسی آقای ابراهیم علیرضالو

لایحه شماره 48953 – 24/10/98 در خصوص تامین اعتبار احداث مدارس در حال ساخت

لایحه شماره 47755 – 18/10/98 در خصوص بکارگیری آقای مرتضی سلطانیار

لایحه شماره 47111 – 15/10/98 در خصوص احداث 2 باب مدرسه

لایحه شماره 46450 – 11/10/98 در خصوص تامین نیازهای ستاد سفرهای نوروزی(جمعیت هلال احمر)

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 207 یک شنبه 98/11/6 

لایحه شماره 48290 – 22/10/98 در خصوص دفترچه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1399

لایحه شماره 45917 – 09/10/98 در خصوص پلاک اوقافی 6256 آقای حسین شیرمحمدی

لایحه شماره 48167 – 21/10/98 در خصوص برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه شهرک وائین ، صدف ، شاهد و منطقه کهنز و رزکان

لایحه شماره 45393 – 05/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 46/7284 موسوم به باغ یوسفی

لایحه شماره 45862 – 09/10/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 49/8645 ملکی آقای علی کریمی

لایحه شماره 50133 – 01/11/98 در خصوص پلاک ثبتی های 5948 – 6591 – 5945 – 5597 و 17913 فرعی از 48 اصلی

لایحه شماره 16231 – 18/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 1587/62 ملکی آقای ذوالفقار حسینی

لایحه شماره 49838- 29/10/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای صفر علیرضا پوری

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 208 یک شنبه 98/11/13 

لایحه شماره 41067 – 11/09/98 در خصوص پلاکهای ثبتی 5585/48 و 5144/48 و 3690/48 و 3689/48

لایحه شماره 45251 – 04/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 7858/50 ملکی آقای زندیان و شرکاء

لایحه شماره 50229 – 01/11/98 در خصوص پلاک ثبتی 4793/49 ملکی آقای رحمت اله حاتمی

لایحه شماره 51206 – 06/11/98 در خصوص پذرداخت پاداش پایان خدمت به آقای غلامرضا رهگذر

لایحه شماره 47454 – 18/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 3748/45 ملکی آقای اسدی

لایحه شماره 45249 – 04/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 3290/49 ملکی آقای حیدر ناطقی

لایحه شماره 50108 – 01/11/98 در خصوص مساعدت مالی به آقای رضا بیرامی خانقاه

لایحه شماره 48911 – 24/10/98 در خصوص واگذاری یک واحد مسکونی به دادسرای محترم شهرستان شهریار جهت تشکیل شورای صلح و سازش

لایحه شماره 50105 – 01/11/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم کتایون سبحانی فر

لایحه شماره 50111 – 01/11/98 در خصوص مساعدت مالی به خانم معصومه اربابی فر

لایحه شماره 44113 – 28/09/98 در خصوص پلاک ثبتی 3923/50 ملکی آقای قربانعلی وکیلی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

شماره 209 یک شنبه 20/11/98

لایحه شماره 44996 – 03/10/98 در خصوص پلاک ثبتی های 7308-7304-7314-7286-7309/47 موسوم به باغ یوسفی

لایحه شماره 28013 – 16/06/98 در خصوص تحویل ساختمان مرکز فرهنگی قرآنی یادمان شهدای گمنام کهنز

لایحه شماره 50350 – 01/11/98 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 16119/1 ملکی آقای محمد مرجانی

لایحه شماره 48818 – 24/10/98 در خصوص برون سپاری خدمات شهری منطقه کهنز و ناحیه رزکان

لایحه شماره 48795 – 24/10/98 در خصوص برون سپاری خدمات شهری منطقه اندیشه ، نواحی وائین و شهرک جعفریه

لایحه شماره 48953 – 24/10/98 در خصوص تامین اعتبار احداث مدارس در حال ساخت

لایحه شماره 41830 – 16/09/98 در خصوص تغییر خط طرح تفصیلی در ضلع جنوب شرقی چهارراه قائم

لایحه شماره16231 – 18/10/98 در خصوص پلاک ثبتی 1587/62 ملکی آقای سید ذوالفقار حسینی

لایحه شماره 48437 – 22/10/98 در خصوص درخواست مجوز جدولگذاری جوی آب جنب موتور آب قبل از ورود به بلوار شهید کلهر واقع در بلوار شهداء اندیشه

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی شورا

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1398/11/26
تعداد بازدید:
1060
Powered by DorsaPortal